Privacy

 Privacy

PRIVACYBELEID VAN HET HAAGS INSTRUMENTAAL JEUGDENSEMBLE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Haags Instrumentaal Jeugdensemble (H.I.J.) van haar leden, donateurs, en andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van het H.I.J., een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan het H.I.J. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Haags Instrumentaal Jeugdensemble, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408478, met postadres Van Leeuwenhoekstraat 102, 2516 GH, Den Haag.
  De bestuursleden zijn bereikbaar via info@hijjeugdorkest.nl.
 2. Welke gegevens verwerkt het H.I.J. en voor welk doel
  Gegevens van (oud)-leden

  In het kader van een lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a.  voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  b.  adresgegevens
  c.  telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) (en die van ouders)
  d.  foto’s

Het H.I.J. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en die van ouders) wordt gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, en het verstrekken van informatie over activiteiten van de vereniging (o.a. via een maandelijkse nieuwsbrief)
b. je naam en bankrekeningnummer (en die van ouders) wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, en bijdrages voor studiekampen, buitenlandse reizen, etc. af te wikkelen.
c. je geboortedatum wordt gebruikt ten behoeve van de subsidienten van het H.I.J., die in sommige gevallen extra toeslagen uitkeren voor minderjarige leden
d.  je naam en e-mailadres wordt na beëindiging van je lidmaatschap gebruikt om je als oud-lid te blijven informeren over de activiteiten van het H.I.J. (afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing, of door een mail te sturen naar info@hijjeugdorkest.nl)
e.  foto’s die tijdens concerten, buitenlandse reizen, repetities of andere activiteiten worden gemaakt, kunnen voor onbepaalde tijd worden gebruikt voor promotionele doeleinden, tenzij je uitdrukkelijk niet akkoord gaat met de publicatie van foto’s waarop je staat afgebeeld. Je kunt dit dan laten weten aan het bestuur via info@hijjeugdorkest.nl.

Gegevens van donateurs
In het kader van een donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a.  voor- en achternaam
b.  adresgegevens
c.  telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

Het H.I.J. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor
contact over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, en het verstrekken van informatie over activiteiten van de vereniging (o.a. via een maandelijkse nieuwsbrief – afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing, of door een mail te sturen naar info@hijjeugdorkest.nl).
b.  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van je donaties af te wikkelen.

Gegevens van bezoekers van onze website
Wij maken gebruik van WordPress als CMS-systeem van onze website. Wij analyseren geen gegevens van bezoekers van onze website, en onze website plaats zodoende ook geen cookies. WordPress plaats alleen cookies wanneer u een reactie op onze site achterlaat. Het doel hiervan is dat u niet al uw informatie opnieuw moet intypen als u nog een comment wil achterlaten. Deze cookies verlopen automatisch na iets minder dan een jaar.

Gegevens van andere (mogelijk) geïnteresseerden
Incidenteel verstuurt het H.I.J. mailings over activiteiten zoals open repetities en concerten naar andere mogelijk geïnteresseerden, o.a. naar muziekdocenten in de regio. Wij doen dit uitsluitend wanneer we dit passend en relevant vinden.
In onze database worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a.  voor- en achternaam
b.  adresgegevens
c.  telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

Het H.I.J. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor mailings over activiteiten van de vereniging via een incidentele nieuwsbrief (afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing, of door een mail te sturen naar info@hijjeugdorkest.nl).

3. Bewaren van gegevens
3.1. Het H.I.J. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens van leden gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Dit is met uitzondering van de gegevens genoemd onder artikel 2.d), tenzij je uitdrukkelijk verzoekt om verwijdering hiervan.
3.2. Het H.I.J. verwerkt en bewaart persoonsgegevens van donateurs gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
3.3. Het H.I.J. verwerkt en bewaart persoonsgegevens van andere geïnteresseerden voor onbepaalde tijd zolang wij onze mailings voor jou relevant achten, tenzij je hier bewaar tegen maakt door je af te melden voor de mailing.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het H.I.J. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het H.I.J. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via het bestuur van het H.I.J. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het H.I.J. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop het H.I.J. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met bestuur.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Contact

info@HIJjeugdorkest.nl

Social media